ສະຫຼຸບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ

ບົດສະຫຼຸບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຈຸດປະສົງສໍາລັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້. ບາງພື້ນທີ່ອາດມີປະເພດ ແລະ ຈຸດປະສົງສະເພາະຫຼາຍກວ່າທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ທີ່ນີ້.

ເວັບໄຊທ໌

ຈຸດປະສົງ

ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ
ບໍ່ມີໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຖືກກຳນົດ

ຜູ້ໃຊ້

ຈຸດປະສົງ

ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ
ບໍ່ມີໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຖືກກຳນົດ

ປະເພດລາຍວິຊາ

ຈຸດປະສົງ

ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ
ບໍ່ມີໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຖືກກຳນົດ

ວິຊາ

ຈຸດປະສົງ

ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ
ບໍ່ມີໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຖືກກຳນົດ

ຊຸດກິດຈະກຳ

ຈຸດປະສົງ

ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ
ບໍ່ມີໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຖືກກຳນົດ

ບລັອກ

ຈຸດປະສົງ

ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ
ບໍ່ມີໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຖືກກຳນົດ